VIKTIGT MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR

Vad trevligt att du har köpt en korkleksak! Naturen uppskattar ditt val.
Innan du låter ditt barn använda leksaken rekommenderar vi att du läser informationen nedan för att förstå vad kork är och hur förhållandet mellan en korkleksak och ditt barn kan bevaras.

Spara denna information för framtida referens.

1 • OM KORK
1.1 Ekologiskt ursprung

Portugal är den största producenten och leverantören av kork i världen. elou har därför sitt huvudkontor i epicentret för korkindustrin i världen.
“Sobreiro”, (det portugisiska ordet för ”ek”) är det träd som producerar kork och Portugal har den största korkeks-planteringen i världen. Korkekar växer utspritt i de vida landskap vi kallar Montados (ett portugisiskt ord som beskriver en korkekskog), vars plantering växer runt 3 % per år. Den portugisiska korkekskogen, också kallad “Montados de Sobro”, är ett av världens 14 skyddade områden för biologisk mångfald: där finns över 130 växtarter och 150 djurarter (främst fåglar). Dessutom fungerar korkekar som naturliga värdar för mer än 20 000 växtarter och är några av världens främsta beskyddare av flora och fauna. I Portugal har detta träd fått högsta miljöstatus, vilket gör att det är straffbart enligt lag att skada träden.
Montados skyddar jorden mot erosion och påföljande ökenspridning. De fungerar också som brandskydd – på grund av korkens låga brännbarhet – och spelar en viktig roll i regleringen av den hydrologiska cykeln. Ur ett mänskligt perspektiv bidrar de på ett grundläggande sätt till den luft som vi andas och står för omvandlingen av 14 miljoner ton koldioxid till syre.
Den totala arean där korkekar växer i världen överstiger motsvarande 1 miljon fotbollsplaner, och majoriteten ligger i Portugal och i vissa länder i Medelhavsområdet. Korkekarnas tillväxt beror på en kombination av särskilda väderförhållanden, nämligen höga temperaturer och fuktighetsnivåer. Kork är därför ett fantastiskt råmaterial som bara existerar på några få platser i världen.

1.2 Från korkek till kork

Processen att utvinna kork är ett av naturens vackraste mästerverk. Korkekar kan inte beskäras, och här ligger den stora skillnaden mellan trä och kork som råvaror.
Korkekar producerar en tjock bark runt trädstammen och det är bara genom att utvinna denna bark som man kan få fram kork. En av grundprinciperna för denna skördeprocess är respekt för trädets tillväxt- och utvecklingsrytm, och därför börjar man inte utvinna kork förrän trädet är cirka 20 år gammalt. Korkskördetiden infaller vanligen mellan maj och augusti och även om ny korkbark syns redan efter 7 år, kan en ny skördecykel inte påbörjas förrän efter minst 9 år. Detta intervall mellan skördarna är nödvändigt för att säkerställa artens hållbarhet.
Korkskörden innebär en mänsklig påverkan på naturen som överensstämmer med rådande miljöprinciper. Faktum är att denna åtgärd är nödvändig och gör det möjligt för arten att fortsätta leva i årtionden, eftersom korkeken får svårt att fortsätta växa om skördeprocessen avbryts. Trädet ger sin kork till människan, som i sin tur hjälper det att växa.
Korkproduktion är en naturlig och ekologiskt hållbar process, och det ansvarsfulla tillvägagångssättet lämnar ett mycket skonsamt ekologiskt fotavtryck: bara det att inga träd kapas under processen är unikt när det gäller hållbarhet och ekologiskt ansvar.

1.3 Kork och ekonomisk och kulturell hållbarhet

Utvinningen av kork i Portugal främjar landsbygden och skapar tusentals arbeten inom verksamheter som agronomi, skogsbruk och betesskogsbruk samt catering och turism.
Portugal exporterar ca 60 % av den totala korkproduktionen. Korkindustrin sysselsätter direkt fler än 9 000 arbetstagare och tillhandahåller mer än 28 000 arbetstillfällen i angränsande områden. Mer än 670 företag arbetar uteslutande med detta råmaterial i Portugal, vilket resulterar i en produktion av cirka 40 miljoner korkar varje dag.
Kork spelar en viktig roll i landets ekonomi och den underliggande industriella verksamheten präglas av kulturmönster baserade på samarbete mellan människan och naturen. Den växande industrialiseringen inom området är också ett samarbete mellan teknisk innovation och uråldriga vanor och tekniker som är djupt rotade i den portugisiska traditionen.

Korkkomposition, leksaker och säkerhet

elou designar och producerar korkleksaker. Kork är ett naturligt och ädelt material, med en unik ekologisk och hållbar status jämfört med andra typer av material. Kork består av små suberinceller, vars struktur liknar utseendet hos en bikupa, och är fyllda med en gasblandning som är identisk med luft. Varje kubikcentimeter kork innehåller i genomsnitt 40 miljoner celler som ger den unika egenskaper: lätthet, elasticitet, ogenomtränglighet, isolering, tröghet, vidhäftning och hållbarhet.

Av alla ovan nämnda egenskaper utmärker sig dess lätthet, eftersom 89,7 % av dess cellers volym utgörs av kväve och syre. Detta cellulära tomrum gör korken mycket lätt och gör att den dessutom flyter bra. På grund av den här cellulära strukturen har kork, till skillnad från trä, inga vassa kanter även om den skärs/kapas.
Kork är ett råmaterial som ofta används inom och är certifierat för livsmedelsindustrin, vilket garanterar säkerheten när det hanteras av små barn och spädbarn.
Kork är råmaterialet i alla elous produkter. Ett levande och naturligt material som redan från början varit inspirationen bakom elou, vars syfte är att skapa en minimalistisk produktlinje som kan göra leken naturlig igen.

Certifiering och säkerhet

Alla elous leksaker är certifierade och testade av flera behöriga myndigheter, till exempel:

CE-certifiering: SGS – Société Générale de Surveillance (Frankrike)
Mekaniska tester: CATIM – Portugals tekniska centrum för metallindustrin

Alla produkter uppfyller de strängaste europeiska kvalitets- och säkerhetsnormer som fastställts genom CE-beteckningen för barnleksaker enligt EN 71-1 (Mekaniska och fysiska egenskaper), EN 71-2 (Brännbarhet) och EN 71-3 (Specifikation för migrering av vissa element).
Förutom europeisk certifiering har vi också certifieringsavtal i enlighet med de viktigaste riktlinjerna för Förenta staterna, ASTM (US Toy Safety Regulations).

Förutom kork är alla komponenter som används vid tillverkningen av våra leksaker korrekt certifierade. De färg- och tätningsmedel som används är naturliga, 100 % icke allergiframkallande och fria från förorenande ämnen (ftalater, aromämnen eller tungmetaller).

2001/65 / EG (ROHS) – Koncentrationstest av metaller och pigment
SGS – Société Générale de Surveillance (Frankrike)

Ftalater & PCP – Toxicitetstest
SGS – Société Générale de Surveillance (Frankrike)

Säkerhet och vård

Korkens natur kräver en viss omsorg:

• Eftersom det är ett naturmaterial kan produktens färg variera inom ett visst nyans-spektrum.
• På grund av sin molekylära sammansättning kan små variationer i produktens vikt och volym uppstå beroende på förändringar i förhållanden över tid och rum, såsom temperatur, fuktighet, livslängd och andra naturliga faktorer i själva livscykeln.
• Även om alla produkter är certifierade för tidiga utvecklingsåldrar, rekommenderas det att låta barn leka under överinseende av en ansvarig vuxen, särskilt då barnet börjar få tänder. Dess lätta och mjuka natur gör att barnet, med viss ansträngning, skulle kunna få små bitar kork att lossna och intas.

Detta är endast en försiktighetsåtgärd eftersom:
1) Alla produkter överensstämmer med utförda bittester;
2) Korkens cellulära sammansättning utgör ingen fara, även om barnet skulle få i sig det;
3) Dess molekylära struktur bildar inga vassa kanter, inte ens när den skärs eller bryts.
• Korken är vattentät och därför lätt att rengöra. Använd en fuktig trasa för att rengöra en korkleksak och låt den sedan torka. Använd inte frätande rengöringsmedel.
• Även fast badleksaken är vattentät får den inte överstiga 1 timme i vatten. Efter badet bör badleksaken torkas av med en torr handduk och våttorka i rumstemperatur. Endast efter torktiden som bör vara ca 4 timmar kan den användas i vatten igen.
Om tiden i vattnet eller torktiden inte efterföljs kan badleksaken öka i volym och ha variation av vikt.
• Korkleksakerna är inte oförstörbara. Under produktionsprocessen kunde vi kontrollera leksakens hårdhet. En av principerna för elou-märket är ändå den spontanitet som är naturligt förknippad med lek. Kork är ett slitstarkt material, men när det utsätts för överdrivet slitage kan det gå sönder och brytas upp i små bitar – detta är normalt på grund av den naturliga strukturen hos råmaterialet.

Den naturliga nedbrytningen av produkten, som kommer av användningen, kan inte användas som skäl för klagomål, eftersom den är en grundläggande egenskap hos det hållbara konceptet.

Download PDF Download PDF